1

Two-Dimensional Covalent Organic Frameworks with Hierarchical Porosity

Rong-Ran Liang, Shu-Yan Jiang, Ru-Han A and Xin Zhao*

Chem. Soc. Rev. 2020, 49, 3920-3951. Full Text Link

(Invited review for the themed collection: New frontiers in covalent organic frameworks: design and applications)


2

Fabricating Organic Nanotubes through Selective Disassembly of Two-Dimensional Covalent Organic Frameworks

Rong-Ran Liang, Ru-Han A, Shun-Qi Xu, Qiao-Yan Qi and Xin Zhao*

J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 70-74. Full Text Link

(Hilighted in Chin. J. Org. Chem.)


3

A Covalent Organic Framework with Extended π-Conjugated Building Units as a High Efficient Recipient for Lithium-Sulfur Batteries

Bing-Yi Lu, Zhi-Qing Wang, Fu-Zhi Cui, Jiang-Yu Li, Xianghao Han, Qiao-Yan Qi, De-Li Ma, Guo-Fang Jiang*, Xian-Xiang Zeng* and Xin Zhao*

ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, XXX-XXX. Full Text Link

4
Designed Synthesis of a Two‐Dimensional Covalent Organic Framework with Three‐Level Hierarchical Porosity
Xiang-Hao Han, Qiao-Yan Qi, Zhi-Bei Zhou and Xin Zhao*

Chin. J. Chem. 2019, 37, XXX—XXX. Full Text Link

5

A Study on Constitutional Isomerism in Covalent Organic Frameworks: Controllable Synthesis, Transformation, and Distinct Difference in Properties

Rong-Ran Liang, Fu-Zhi Cui, Ru-Han A, Qiao-Yan Qi and Xin Zhao*

CCS Chem. 2020, 2, 139-145. Full Text Link


6

Effects of Connecting Sequences of Building Blocks on Reticular Synthesis of Covalent Organic Frameworks
De-Li Ma, Cheng Qian*, Qiao-Yan Qi, Zhong-Ri Zhong, Guo-Fang Jiang* and Xin Zhao*

Nano Res. 2020, ASAP, DOI: 10.1007/s12274-020-2723-y Full Text Link


7

A Rings-in-Pores Net: Crown Ether-Based Covalent Organic Frameworks for Phase-Transfer Catalysis
Ji-Chuang Shen, Wei-Ling Jiang, Wen-Di Guo, Qiao-Yan Qi, De-Li Ma, Xiaobing Lou, Ming Shen, Bingwen Hu, Hai-Bo Yang* and Xin Zhao*

Chem. Commun. 2020, 56, 595-598Full Text Link


8

Viologen Derivatives with Extended π-Conjugation Structures: From Supra-/Molecular Building Blocks to Organic Porous Materials

Xiao-He Zhou#, Yu Fan#, Wan-Xia Li, Xiang Zhang, Rong-Ran Liang, Feng Lin, Tian-Guang Zhan*, Jiecheng Cui, Li-Juan Liu, Xin Zhao*, Kang-Da Zhang*

(X.-H. Zhou and Y. Fan contributed equally)

Chin. Chem. Lett. 2020, In Press, DOI: 10.1016/j.cclet.2019.12.039. Full Text Link


9
A Heteropore Covalent Organic Framework for Adsorptive Removal of Cd(II) from Aqueous Solutions with High Efficiency

Na Liu , Liang-feng Shi , Xiang-Hao Han , Qiao-Yan Qi , Zong-Quan Wu* and Xin Zhao*

Chin. Chem. Lett. 2020, 31, 386-390. Full Text Link


10

Cucurbit[8]uril-based 2D and 3D Regular Porous Frameworks

Hui Wang, Dan-Wei Zhang, Xin Zhao and Zhan-Ting Li

Chapter 8 in Book: Cucurbituril-based Functional Materials, 2020, 175-192.