1

Effects of Connecting Sequences of Building Blocks on Reticular Synthesis of Covalent Organic Frameworks
De-Li Ma, Cheng Qian*, Qiao-Yan Qi, Zhong-Ri Zhong, Guo-Fang Jiang* and Xin Zhao*

Nano Res. 2021, 14, 381-386.  Full Text Link