• 2018 costa serena(日本之行-游轮)
  • 2017 Zhangjia Jie
  • 2016 Huang Shan Mountain
  • 2015 Yan Tai