1
Azulene-Based BN-Heteroaromatics 
Hanshen Xin, Jing Li, Xiaodi Yang, and Xike Gao*
J. Org. Chem. 2020, 85, 70−78.

 

 

 

 

2

Azulene-Pyridine-Fused Heteroaromatics 
Hanshen Xin, Jing Li, Ru-Qiang Lu, Xike Gao,* and Timothy M. Swager*

 J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, doi.org/10.1021/jacs.0c06299

 

 

3

Design, Synthesis and Field Effect Characteristics of Diazulene Diimides Bridged by Aromatic Group
Bin Hou, Jing Li, Hanshen Xin, Xiaodi Yang,* Honglei Gao, Peizhen Peng, and Xike Gao*

Acta Chim. Sinica, 2020, doi: 10.6023/A20050161.

 

 

4

Design, synthesis and properties of indacenodithiophene derivatives end-capped with azulene
Peizhen Peng, Jing Li, Bin Hou, Hanshen Xin, Tanyu Cheng,* and Xike Gao*
Chin. J. Org. Chem. 2020, doi: 10.6023/cjoc202005014.

 

 

5

Schiff-Base Type Polymeric Electronic Transport Material Based on S-Heterocycles Fused Naphthalene Diimides
Jiangao Li, Jing Li, and Xike Gao*
J. Funct. Poly. 2020, 33, 148-156.

 

 

6

Selenium-containing core-expanded naphthalene diimides for high performance n-type organic semiconductors
Wenjie Han, Zhongli Wang, Yunbin Hu, Xiaodi Yang, Congwu Ge,* and Xike Gao*
 Sci China Chem, 2020, 63, in press

 

 

7

Rhodanine-Bridged Core-Expanded Naphthalene Diimide Derivatives for n-Type Semiconductors
Jiangao Li, Jing Li, Congwu Ge,* and Xike Gao*
Organic Materials 2020, 2, 165–172.

 

 

8

Monolayer Two-dimensional Molecular Crystals for an Ultrasensitive OFET-based Chemical Sensor.
Haiyang Li, Yanjun Shi, Guangchao Han, Jie Liu, Jing Zhang, Chunlei Li, Jie Liu, Yuanping Yi, Tao Li, Xike Gao, Chongan Di, Jia Huang, Yanke Che, Dong Wang, Wenping Hu, Yunqi Liu, and Lang Jiang*

Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 4380–4384.  (The molecule NDI3HU-DTYM2 we developed was used in this work)

 

 

9

Enhanced Thermoelectric Performance of N‐Type Organic Semiconductor via Electric Field Modulated Photo‐Thermoelectric Effect
Wenrui Zhao, Fengjiao Zhang, Xiaojuan Dai, Wenlong Jin, Lanyi Xiang, Jiamin Ding,  Xian Wang, Yan Wan, Hongguang Shen, Zihan He, Juan Wang, Xike Gao, Ye Zou,* Chong-an Di,* and Daoben Zhu*

Adv. Mater. 2020, 2000273.  (The molecule NDI(2OD)(4tBuPh)-DTYM2 we developed was used in this work)